Amalan Hisbah di Malaysia

by Azrin Ibrahim

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Buku Amalan Hisbah di Malaysia merupakan sebuah buku yang menarik dan berjaya mengetengahkan salah satu daripada khazanah ilmu pengurusan Islam, iaitu Hisbah. Hisbah pada umumnya merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah SWT menerusi seruan amar ma'ruf nahi munkar. Pelaksanannya meliputi seluruh aspek dalam kehidupan manusia dan menncakupi pelbagai dimensi sosial. Hisbah juga merupakan salah satu komponen dalam pengurusan Islam yang lahir daripada salah satu proses yang memperlengkap sesebuah aktiviti kepengurusan secara Islam. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, Hisbah telah dilaksanakan dalam sisterm pemerintahan dan pentadbiran Islam suatu ketika dahulu. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa Hisbah mempunyai hubung kait yang sangat rapat dan tidak dapat dipisahkan dengan aktiviti kepengurusan dan pentadbiran. Dalam erti kata lain, pelaksanan sistem pengurusan Islam yang holistik dan bersepadu perlu kepada Hisbah dan perlu ditekankan sama ada pada peringkat falsafah, mekanisme mahupun pelaksanaan.

Subscribe Now Preview